ကြ်ႏု္ပ္တို ့ ကုမၸဏီအေၾကာင္း


Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

TMCIC သည္ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုုးႏွင့္ အမ်ားဆံုုး ေျမဖေယာင္း (Bentonite) မ်ားအား ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုုမၺဏီမွ ထုုတ္လုုပ္ေသာ ေျမဖေယာင္း (Bentonite) မ်ားအား ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုုပ္ေသာ တံတားစီမံကိန္းမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုုပ္ေသာ တာတမံ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရနံကုုမၺဏီမ်ားသိုု တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။

အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ေျမဖေယာင္း (Bentonite) ကုုန္ၾကမ္းမ်ားရရိွရန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘူမီေဗဒပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြ၍ စနစ္တက် ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြႏုုပ္တိုု႕ ကုုမၺဏီသည္ ကုုန္ပစၥည္းအရည္ေသြးမ်ားအား အစဥ္တစိုုက္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုုင္း စိတ္တိုုင္းခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ၊ ယခုုအခါတြင္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား TMCIC ကုုမၺဏီမွ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ အစိုုးရ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုုမၺဏီမွ တိုုးခ်ဲ႕ ၍ Drilling Fluid service မ်ားကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ရိွ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ Service ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ အထိ TMCIC မွ service ေပးခဲ့ေသာ projects ေပါင္း ၁၃ ခုုရိွခဲ့ၿပီး ရန္ကုုန္အေျခစိုုက္ ႏိုုင္ငံတကာ ကုုမၺဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုုပ္ကိုုင္လ်က္ရိွပါသည္။

Copyright © 2016 Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd | Powered By Yangon Directory ygn