၀န္ေဆာင္မွု


 • ထုတ္လုပ္မွု

  ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုုမၺဏီသည္ ေျမဖေယာင္း (Bentonite) အား ဘိုုးပိုုင္တူးေဖၚျခင္းႏွင့္ ေရတြင္းတူျခင္းမ်ားအတြက္ ထုုတ္လုုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ေျမဖေယာင္း (Bentonite) မ်ားအား အရည္ေသြးေပၚမူတည္၍ Grade မ်ားခြဲ ေရာင္းခ်လက္ရိွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ကုုမၺဏီသည္ ေျမဖေယာင္း (Bentonite) မ်ားကိုု ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ဌာနမွ အရည္အေသြးစမ္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္၍ ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါသည္။

  ၀န္ေဆာင္မွု

  ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွ စ၍ Drilling Fluids Service မ်ားကို ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ရိွ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တံတားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ Service ေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ Service အဖြဲ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး Drilling Fluids အား စီမံကိန္းအလုိက္ ေျမအေနအထားေပၚမူတည္၍ အရည္အေသြးမ်ားအား ထိန္းညိွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အရည္အေသြးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရံုုသာမက ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေနႏွင့္ Drilling Fluids မ်ား ဖိတ္စင္မႈ ႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားသိုု႔ စီးေမ်ာမႈမ်ားအား အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ Silo မ်ား၊ ဖုုန္းအုုပ္ထားေသာ သံကန္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် သိုုေလွာင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ားကုုမၺဏီ အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ Customer မ်ားသိုု႕ အေကာင္းဆံုုး အရည္အေသြးမွီ ထုုတ္ကုုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးႏိုုင္ရန္ အစဥ္တစိုုက္ ႀကိဳးစားအားထုုတ္လ်က္ရိွပါသည္။

 • Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd
  Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

Copyright © 2016 Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd | Powered By Yangon Directory ygn