ထြန္းစတားေစာက္ႏွင့္သစ္သားစက္႐ုံ


ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွသစ္သားထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အိမ္တံခါးမ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ကြၽန္းတံခါးမ်ား၊ကို၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ၀ င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Teak ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ကြၽန္းတံခါးမ်ား၊ ကြၽန္းေခ်ာက္တံ၊ ကြၽန္းပါေကးႏွင့္ TnG ၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ေလွအလွဆင္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Ironwood ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္တံခါးခုံ၊ ျပင္ပကုန္းပတ္၊ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္အျခားအျပင္ပိုင္းပရိေဘာဂမ်ားပါ ၀ င္သည္။ Padauk ၾကမ္းခင္းႏွင့္ပရိေဘာဂမ်ားကိုလည္းေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားတြင္ထင္ရွားေသာျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ႏိုင္ငံျခားမွ၀ယ္သူမ်ားပါ၀င္သည္။

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd

-

Copyright © 2016 Tun Manufacturing Construction & Industry Co.,Ltd | Powered By Yangon Directory ygn